Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtgever: de wederpartij van Grey Monkey Design
2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Grey Monkey Design.

Arikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Grey Monkey Design  gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
2. Door ondertekening van een overeenkomst en/of offerte met Grey Monkey Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Grey Monkey Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Grey Monkey Design alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Grey Monkey Design.
4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Grey Monkey Design niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes
1. Per opdracht zal Grey Monkey Design een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.
3. Alle offertes van Grey Monkey Design zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
4. Grey Monkey Design verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan. Klant heeft ook de mogelijkheid de offerte digitaal te ondertekenen. 

Artikel 4: Opdracht
1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever als aanbetaling 1/3 van het overeengekomen bedrag. Na goedkeuring van het basisontwerp wordt nog eens 1/3 betaald en na oplevering van de website(s) het resterende overeengekomen bedrag.
2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Grey Monkey Design behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
3. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Grey Monkey Design nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, aan te leveren aan Grey Monkey Design en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 3 weken niet aan dit verzoek voldaan dan behoudt Grey Monkey Design zich het recht voor om de uitvoering van haar werkzaamheden te stoppen en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Grey Monkey Design is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merk- namen. Grey Monkey Design is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Grey Monkey Design kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
5. Grey Monkey Design behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
6. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 3 weken na oplevering van een nieuwe door Grey Monkey Design geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.
7. Grey Monkey Design is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/ of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5: Onderhoud Website
Deze voorwaarden gelden voor aanpassing, onderhoud en update van een bestaande website.
1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het onderhoud en werkzaamheden alsmede uitbreidingen en het verwijderen en/of toevoegen van teksten en/of componenten op bestaande pagina’s, inhoud, en structuur van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.
2. Het uitvoeren van onderhoud biedt Grey Monkey Design aan door middel van een aanvullende offerte voor een onderhoudscontract.
3. Een onderdeel van het onderhoudscontract is dat Grey Monkey Design geregeld een algehele backup maakt van de website en deze lokaal bewaard. Grey Monkey Design is na het terugplaatsen van een backup op geen enkele wijze dan ook aansprakelijk te stellen voor het wegvallen van recente wijzigingen van de website.
4. Een onderhoudscontract is er voor de omschreven werkzaamheden. Alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd tegen uurtarief of volgens afspraak.
5. Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor een minimale duur van 1 jaar en wordt daarna automatisch verlengd en is vanaf dan maandelijks opzegbaar.
6. De betaling van het onderhoudscontract geschied jaarlijks bij vooruitbetaling aan Grey Monkey Design.

Artikel 6: Browser Compatibiliteit
1. Voor websites draagt Grey Money Design de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven op de meest populaire apparaten, maar Grey Monkey Design is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers en apparaten. Grey Monkey Design garandeert op generlei wijze dat het door Grey Monkey Design gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 7: Levering en Levertijd
1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal Grey Monkey Design dit zo spoedig mogelijk mededelen. In geval van overmacht aan de zijde van Grey Monkey Design  zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8: Overmacht
1. In geval van overmacht is Grey Monkey Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
2. Als overmacht geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Grey Monkey Design kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Grey Monkey Design kan worden gevergd.
3. Grey Monkey Design is is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Grey Monkey Design geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 9: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10: Prijzen
1. Alle op de Grey Monkey Design website en of offertes genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11: Betaling
1. Bij het aangaan van de opdracht wordt 1/3 van het totaalbedrag als aanbetaling in rekening gebracht.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
3. De klant ontvangt een factuur per e-mail en is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan voor zijn eigen boekhouding.

Artikel 12: Eigendomsrecht
1. Grey Monkey Design behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de koopprijs voor al deze goederen en/of websites geheel is voldaan.

Artikel 13: Privacy bepalingen
1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Grey Monkey Design verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 14:Beperking aansprakelijkheid
Grey Monkey Design kan enkel en alleen aansprakelijk worden gesteld, indien daar al sprake van is, tot een maximum van de totaal aan opdrachtgever  in rekening gebrachte kosten.

Artikel 15: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
3. Deze versie (1.0) is tot stand gekomen op 3 juli 2018.

logored